Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt
Våra Regioner

Vad vi kan göra för dig

Specialistbyrån i Arbetsrätt är en av Sveriges ledande byråer med inriktning på arbetsrätt. Vi är en specialistbyrå i arbetsrätt och företräder varje år ett stort antal privatpersoner, företag och myndigheter.

Arbetsrätt är ett omfattande och mångfacetterat område. Varje ärende eller tvist har alltid minst två parter. Vi har lång erfarenhet från bägge sidorna av förhandlingsbordet.

Specialistbyrån tar ett helhetsgrepp om arbetsrätten. Våra specialister hjälper privatpersoner och företag i arbetsrättsliga ärenden. Likaså biträder våra jurister företag och organisationer i personalärenden såväl som i kontakter med bland annat fackförbund, myndigheter och EU:s institutioner.

Vi arbetar med en målinriktad och helt självutvecklad metodik. Den i kombination med vår juridiska expertis, våra medarbetares kompetens och avancerade branschkännedom gör att vi kan ta vara på våra klienters intressen. 

Våra målsättningar

Vår ambition på Specialistbyrån i Arbetsrätt är att alltid uppnå bästa möjliga resultat oavsett rådande förutsättningar.

Till skillnad från många andra byråer som fokuserar på klientens eventuella rätt, fäster istället Specialistbyrån uppmärksamheten vid dina intressen som klient. Det är alltid du som är vår förstahandsfråga. I andra hand kommer din eventuella rätt.

Vår inställning ger ett långt mer pragmatiskt förhållningssätt till de juridiska eller förhandlingsmässiga utmaningar som byrån får i uppdrag att lösa.

Det händer att en viss juridisk fråga inte går att vinna på grund av bristande rätt. Då finns möjligheten uppnå framgång genom att prova alternativa påtryckningsvägar som framställts i en förhandling.

Vi kallar metoden AAP (Alternate Attack Path) och vi tillämpar den som arbetsalternativ ifall den ordinarie vägen stagnerar eller om vi stöter på oförutsedda dröjsmål.

Byrån tillämpar även en rad andra metoder. De varierar från strukturerat arbete med bevissäkring till långtgående juridiska åtgärder för att säkra klientens intressen eller eventuella rätt.

Vår målsättning är att vinna. Om spelplanen inte medger vinst är byråns inställning att vi då får ändra spelplanen.

Byråns jurister arbetar alltid med utgångspunkten att vi kommer att lyckas. Samma grundfilosofi gäller oavsett om vårt uppdrag är företräda en enskild arbetstagare i en arbetstvist eller en stor internationell koncern i förhandlingar med svenska fackförbund.

Genom åren har vi i stor utsträckning lyckats med vår målsättning. Specialistbyrån Juridiska byrå är idag en av landets främsta spjutspetsar inom förhandling och en ledande specialistbyrå inom arbetsrätt. Vi utbildar även inom i såväl arbetsrätt som i avancerad förhandlingsteknik.

Tjänster för privatpersoner

Specialistbyrån handlägger årligen flera hundra ärenden där byråns jurister är ombud åt enskilda arbetstagare. Vi handlägger i princip alla tänkbara ärenden där arbetstagaren har ett relevant intresse gentemot sin arbetsgivare eller en före detta arbetsgivare.

Bland våra uppdrag hör bland annat:

 • Frågor kring uppsägning och avsked

 • Förhandlingar om utköp och avgångsvederlag

 • Företräde i arbetstvister i domstol

 • Lönefordringar

 • Tvister om anställningsvillkor

 • Frågor rörande förmåner

Företagstjänster

Varje år hjälper Specialistbyrån hundratals företag i juridiska frågor. Byrån tar hand om i princip allt inom det arbetsrättsliga området. Bland våra uppgifter hör:

 • Avsluta en viss anställning – uppsägning och avsked

 • Planering och genomförande av omorganisation

 • Förhandlingar med fackförbund

 • Strategiska personalfrågor

 • Flytt av verksamhet till eller från Sverige

 • Arbetstvister i domstol

 • Bedömning av konkurrensbegränsningar

 • Personalhandböcker

 • Policydokument

 • Biträde vid MBL-förhandlingar

Specialistbyrån genomför även ett stort antal seminarier. Vi ger rådgivning och stöd för att bygga företagsinterna kontrollstrukturer.

Internationell erfarenhet

Specialistbyrån i Arbetsrätt har en gedigen internationell erfarenhet. Våra jurister har bland annat tidigare företrätt som delegationsledare i FN i Genève och EU i Bryssel.

Vi har företrätt hela branschorganisationer anslutna till Svenskt Näringsliv i förhandlingar med Europeiska kommissionen och enskilda medlemsstater.

Vår internationella erfarenhet omfattar även näringslivet. Specialistbyrån har företrätt hela branschorganisationer gentemot överstatliga myndigheter såväl som stora internationella koncerner gentemot fackförbund nationella fackförbund. Specialistbyrån har förhandlat på enskilda företagsledares vägnar eller för företag gentemot deras arbetsrättsliga motparter i London, New York, Dubai och på många andra platser runt om i världen.

Specialistbyrån I KORTHET

Man ser glad ut

Tjänster för privatpersoner

Specialistbyrån hjälper varje år hundratals privatpersoner i förhandlingar med sina arbetsgivare om avgångsvederlag och utköp.

Vi hjälper även arbetstagare att kräva in skadestånd från f.d arbetsgivare samt biträder i tvister angående anställningsvillkor, lönefordringar och andra förmåner.

Företagstjänster

Vi på Specialistbyrån tar hand om alla typer av frågor inom det arbetsrättsliga området. Vi hjälper ert företag med allt från enkla uppsägningar till mer utmanande personalärenden, omorganisation och arbetstvister.

Kvinna och man diskuterar
Kvinna och man diskuterar

Internationell erfarenhet

Specialistbyrån har företrätt Sveriges regering och näringsliv i förhandlingar inom EU, EU:s institutioner och enskilda medlemsländer.

Våra jurister hjälper även företag, företagsledare och tjänstemän var de än befinner sig i världen.